TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT NĂM 2024 CỦA V.GO

 

Quốc gia

Mã dự án

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Loại hình dự án

Độ tuổi

The UK

CONCUKMTV02-23

10/6

10/12

Social/Kids

18-36

Germany

ijgd 24329

4/4

19/4

Environmental

18-26

Germany

VJF 3.1

25/3

6/4

Renovation/Manual work

18-26

Latvia

YS-2024-01

31/3

9/4

Environment/Manual work

18-99

Germany

VJF 3.2

15/4

25/4

Renovation/construction

18-26

The UK

CONCUKSTV05-23

7/7

31/8

Project leaders

18-65

Germany

IBG 02

21/4

4/5

Environment

18-26

Germany

IBG 01

2/3

15/3

Environment/Education

18-26

Japan

NICE-24S-0210A

2/2

16/2

Manual work/ Culture

18-99

Japan

NICE-24S-0224A

24/2

8/3

Agriculture

18-30

Japan

NICE-24S-0311A

11/3

22/3

Environment

18-99

Japan

NICE-24S-0325A

25/3

31/3

Manual work / Culture

18-99

Japan

NICE-24S-0427A

27/4

3/5

Environment

18-99

Japan

NICE-24S-0614A

14/6

24/6

Environment/Festival

18-99

Japan

NICE-24S-0605A

5/6

16/6

Social project/Environment/Agriculture

18-99

Japan

NICE-24S-0730A

7/7

30/7

Working with kids

18-99

Nepal

FFN-24

6/2

19/2

Education

18-65

Malaysia

NICE-24S-0211C

11/2

24/2

Education

18-50

Malaysia

NICE-24S-0218C

18/2

2/3

Working with elderly people

18-50

Srilanka

NICE-24L-0312A

12/3

29/4

Manual work/ Culture/Agriculture

18-99

Mongolia

MCE/04

1/4

14/4

Education/Working with kids

18-60

Germany

ijgd 14038

4/4

19/4

Environment/Manual work

18-26

Germany

ijgd 14036

19/4

4/5

Environment/Manual work

18-26

Germany

DE-SCI 10.99

7/4

14/4

Environment/Manual work

18-99

Germany

DE-SCI 10.90

15/4

25/4

Renovation/construction/Environment/Manual work

18-99

Germany

DE-SCI 12.4

13/5

22/5

Social project/ Art type/ Festival

18-99

Germany

DE-SCI 10.91

27/5

6/6

Renovation/construction/Environment/Manual work

18-99

Mongolia

MCE/NICE-05

28/4

11/5

Environment/agriculture/ education

18-60

Mongolia

MCE/06

25/5

7/6

Environment/Agriculture

18-99

Indonesia

ID-GRT 10.1

11/2

24/2

Environment /Manual work/ Education

18-99

Indonesia

ID-GRT 10.2

27/2

11/3

Work with animals/ Manual work /Culture

18-99

Indonesia

ID-GRT 10.3

13/3

26/3

Environment/ Working with kids/  Manual work

18-99

Thailand

TH-DA 7.6703

24/3

6/4

Social Project/ Working with kids

18-99

Thailand

TH-DA 7.6704

16/4

29/4

Social Project/ Working with kids

18-99

France

SJ02

15/5

5/6

Renovation / Environment

18-99

France

SJ03

22/5

6/6

Renovation

18-99

France

SJ04

28/5

11/6

Renovation

18-99

France

SJ06

11/6

2/7

Renovation

18-99

France

SJ05

7/6

26/6

Festival / Culture

18-99

CÒN TIẾP …..

 

Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký dự án của VGO ở đây

Hotline: +84 338 926 243

Email: info@vgo.org.vn