Site logo

để nhận đươc thông tin phù hợp với bạn

CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ

Danh sách các dự án được cập nhật tình trạng đăng ký (FULL hoặc còn 01-02 suất) thường xuyên vào tuần thứ 01 và thứ 03 hàng tháng.

Minicamps/workcamps (Dự án ngắn hạn)

Belgium (10 projects)
 1. Project name: Special Olympics Belgium (Detail) | Code: JAVVA24-01 | From: 13-05-2024 to 15-05-2024 | Age: 18 -> 99
 2.  Project name: Couleur Café Festival (Detail) | Code: JAVVA24-02 | From: 20-06-2024 to 03-07-2024 | Age: 18 -> 99
 3. Project name: Na Fir Bolg! A solidarity and alternative festival (Detail) | Code: BE-SCI 12.1 | From: 29-06-2024 to 14-07-2024 | Age: 1 8 -> 99
 4. Project name: Inventing the city, eco-center (Detail) | Code: JAVVA24-03|  From:  01-07-2024 to 14-07-2024 | Age: 18 -> 99
 5.  Project name: Terrain d’aventure du Peri (Detail) | Code: CBB0224 | From: 13-07-2024 to 27-07-2024 | Age: 18 -> 99
 6.  Project name: Building Youth (L’enfance de l’Art) (Detail) | Code: JAVVA24-04 | From:  13-07-2024 to 27-07-2024 | Age: 18 -> 99
 7. Project name: Nomade Theatre Festival (Detail) | Code: JAVVA24-05 | From:  10 -08-2024 to 21-08-2024 | Age: 18 -> 99
 8. Project name: Parc Parmentier (Detail) | Code: CBB0524 | From:  10-08-2024 to 24-08-2024 | Age: 18 -> 99
 9. Project name: GRIMM (Detail) | Code: CBB0424 | From: 10-08-2024 to 24-08-2024 | Age: 18 -> 99
 10. Project name: Marsinne Folk Festival (Detail) | Code: JAVVA24-06 | From: 02-09-2024 to 13-09-2024 | Age: 18 -> 99
 1. Project name: ALLIKSAARE HORSE FARM I  (Detail) I Code: EST AL1 | From: 15-05-2024 to 05-06-2024| Age: 18 -> 99
 2.  Project name: KINGU ORGANIC FARM I  (Detail) I Code: EST KI1 | From: 13/05/2024 to 27/05/2024| Age: 18 -> 99
 3. Project name:  LEPANIIDI ORGANIC FARM I  (Detail)  | Code: EST LE1 | From: 03/06/2024 to 20/06/2024| Age: 18 -> 99
 4. Project name:  ALLIKSAARE HORSE FARM II  (Detail) | Code: EST AL2 | From: 03/06/2024 to 28/06/2024| Age:18 -> 99
 5. Project name:  KINGU ORGANIC FARM II  (Detail) | Code: EST KI2| From: 17/06/2024 to 30/06/2024| Age: 18 -> 99
 6. Project name:  DOWN TOWN KIDS II (Detail) | Code: EST DT2 | From: 22/06/2024 to 06/07/2024 | Age:18 -> 99
 7. Project name: Taevaskoja Youth Camp 1 (Detail) | Code: EST LTA1 | From: 25/06/2024 to 01/07/2024 | Age: 20-33
 8. Project name:KINGU ORGANIC FARM III(Detail) | Code: EST KI3 | From: 01/07/2024 to 14/07/2024 | Age:18 -> 99
 9. Project name:  LEPANIIDI ORGANIC FARM II(Detail) | Code: EST LE2 | From: 02/07/2024 to 31/07/2024 | Age: 18 -> 99
 10. Project name: Taevaskoja Youth Camp 3 (Detail) | Code: EST LTA3 | From: 08/07/2024 to 15/07/2024 | Age: 20 -> 33
 11. Project name:  KINGU ORGANIC FARM IV (Detail) | Code: EST KI4 | From: 15/07/2024 to 28/07/2024 | Age: 18 -> 99
 12. Project name:   DOWN TOWN KIDS III (Detail) | Code: EST DT3 | From: 19/07/2024 to 03/08/2024 | Age: 20-30
 13. Project name:   SAAREMAA YOUTH CAMP (Detail) | Code: EST 02 | From: 16/07/2024 to 22/07/2024 | Age:20 -> 30
 14. Project name: KRIUSILLA BEES FARM(Detail) | Code: EST KRI1 | From: 19/07/2024 to 03/08/2024 | Age: 18 -> 99
 15. Project name:  Taevaskoja Youth Camp 4 (Detail) | Code: EST LTA4| From: 28/07/2024 to 04/08/2024 | Age: 20 -> 30
 16. Project name:  MARJAMAA FOLK FESTIVAL (Detail) | Code: EST KI5| From: 05/08/2024 to 19/08/2024 | Age: 19 -> 99
 17. Project name: LEPANIIDI ORGANIC FARM III (Detail) | Code: EST LE3 | From: 02/08/2024 to 31/08/2024 | Age: 18 -> 99
 18. Project name:  DOWN TOWN KIDS IV (Detail) | Code: EST DT4 | From: 02/08/2024 to 17/08/2024 | Age: 20 -> 30
 19. Project name: Taevaskoja Youth Camp 4 (Detail) | Code: EST LTA4 | From: 28/07/2024 to 04/08/2024 | Age: 20 -> 30
 20. Project name:  Taevaskoja Youth Camp 5 (Detail) | Code: EST LTA5 | From: 04/08/2024 to 11/08/2024 | Age: 20 -> 30
 21. Project name:  Taevaskoja Youth Camp 6 (Detail) | Code: EST LTA6 | From: 15/08/2024 to 23/08/2024 | Age: 20 -> 30
 22. Project name: ALLIKSAARE HORSE FARM V (Detail) | Code: EST AL5 | From: 02/09/2024 to 27/09/2024 | Age: 18 -> 99
 23. Project name: LEPANIIDI ORGANIC FARM IV (Detail) | Code: EST LE4 | From: 02/09/2024 to 30/09/2024 | Age: 18 -> 99
 24. Project name: KINGU ORGANIC FARM VI (Detail) | Code: EST KI6 | From: 02/09/2024 to 16/09/2024 | Age: 19 -> 99
 25. Project name: ALLIKSAARE HORSE FARM VI (Detail) | Code: EST AL6 | From: 20/09/2024 to 31/10/2024 | Age: 18 -> 99
 1. Project name: REBUILDING AND PLANTING  (Detail) | From: 15-05-2024 to 05-06-2024 | Age Between:18 -> 99
 2. Project name: THE FORTRESS OF FOURAS 1 (Detail) | From: 22-05-2024 to 06-06-2024 | Age Between:18 -> 99
 3. Project name: THE HERMIONE ODYSSEY (Detail) | From: 28-05-2024 to 11-06-2024 | Age Between:18 -> 99 
 4. Project name: CLAUSONNE ABBEY (Detail) | From: 05-06-2024 to 19-06-2024 | Age Between:18 -> 99 
 5. Project name: THE FORTRESS OF FOURAS (Detail) | From: 11/06/2024 to 02/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 6. Project name: VILLAGE AND RIVERS (Detail) | From: 14/06/2024 to 04/07/2024 | Age Between:18 -> 99 
 7. Project name: REPAIRING THE WASH-HOUSE  (Detail) | From: 12/06/2024 to 26/06/2024 | Age Between:18 -> 99
 8. Project name: MIRROR, MIRROR ON THE WALL  (Detail) | From: 15/06/2024 to 30/06/2024 | Age Between:18 -> 99
 9. Project name: CLAUSONNE ABBEY (Detail) | From: 21-06-2024 to 05-07-2024 | Age Between:18 -> 99 
 10. Project name: ORGANISING AN ECOLOGICAL FESTIVAL (Detail) | From: 29/06/2024 to 13/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 11. Project nameACCESS PATH TO SAINTE-BARBE CHAPE (Detail) | From: 23/06/2024 to 06/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 12. Project name: SAINTE-BARBE CHAPEL (Detail) | From: 23/06/2024 to 06/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 13. Project name: MIRROR, MIRROR ON THE WALL (Detail) | From: 01/07/2024 to 15/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 14. Project name: A NEW SQUARE FOR THE MONTVERTIPONTAINS (Detail) | From: 01/07/2024 to 15/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 15. Project name: INTERNATIONAL JOURNALISM FESTIVAL (Detail) | From: 05/07/2024 to 16/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 16. Project name: CLAUSONNE ABBEY (Detail) | From: 07-07-2024 to 21-07-2024 | Age Between:18 -> 99 
 17. Project name: AT THE HEART OF THE CHURCH (Detail) | From: 10/07/2024 to 30/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 18. Project name: THE VILLIERS FOUNTAIN WASHHOUSE (Detail) | From: 10/07/2024 to 30/07/2024 | Age Between:18 -> 99 | FULL
 19. Project name: WARM FAÏ (Detail) | From: 19/07/2024 to 08/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 20. Project name: THE ROYA CHESTNUT (Detail) | From: 21/07/2024 to 03/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 21. Project name: THE SCHOOL AND THE FOREST (Detail) | From: 21/07/2024 to 04/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 22. Project name: OLERON ISLAND 2 (Detail) | From: 25/07/2024 to 08/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 23. Project name: EUROCHESTRIES (Detail) | From: 26/07/2024 to 14/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 24. Project name: THE MEDIEVAL EPIC (Detail) | From: 27/07/2024 to 16/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 25. Project name: VALLAURIA MINE : THE CHIMNEY(Detail) | From: 04/08/2024 to 17/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 26. Project name: ON THE WAY TO ENCOUNTERS (Detail) | From: 03/08/2024 to 24/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 27. Project name: LANDSCAPE DESIGN IN VAUNIÈRES (Detail) | From: 08/08/2024 to 28/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 28. Project name: IMMERSION AT THE ROCHARD’S LODGE (Detail) | From: 09/08/2024 to 27/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 29. Project name: VALLAURIA MINE : THE PUMP ROOM (Detail) | From: 18/08/2024 to 31/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 30. Project name: FROM THE TREE TO THE WOOD (Detail) | From: 26/08/2024 to 09/09/2024 | Age Between:18 -> 99
 31. Project name: AGROFORESTRY BY THE LAKE (Detail) | From: 02/09/2024 to 17/09/2024 | Age Between:18 -> 99
 32. Project name: THE SWIMMING POOL IN THE MEADOW (Detail) | From: 03/09/2024 to 17/09/2024 | Age Between:18 -> 99
 33. Project name: VAUBAN’S FORTRESS (Detail) | From: 04/09/2024 to 25/09/2024 | Age Between:18 -> 99
 34. Project name: THE BANCELS OF CALQUIÈRES (Detail) | From: 09/09/2024 to 23/09/2024 | Age Between:18 -> 99
 35. Project name: THE WALLS OF THE CEMETERY (Detail) | From: 13/09/2024 to 27/09/2024 | Age Between:18 -> 99
 36. Project name: WITCHES’ CLAWS (Detail) | From: 25/09/2024 to 11/10/2024 | Age Between:18 -> 99
 1.  Project name: Forest School Indelhausen (Detail) | From: 02/03/2024 to 15/03/2024 | Age Between: 18 -> 26
 2.  Project name: Berlin Spring Camp (Detail) | From: 25-03-2024 to 06-04-2024 | Age Between:18 -> 26
 3.  Project name: Active for future- help to plant trees! (Detail) | From: 04-04-2024 to 19-04-2024 | Age Between:18 -> 26
 4.  Project name: Planting and protecting trees in the north German landscape conservation area (Detail) | From: 06-04-2024 to 20-04-2024 | Age Between:16 -> 26
 5.  Project name: Roll Up Your Sleeves (Detail) | From: 07-04-2024 to 19-04-2024 | Age Between:18 -> 99
 6.  Project name: Spring cleaning close to Baltic Sea (Detail) | From: 19-04-2024 to 04-05-2024 | Age Between:16 -> 26
 7.  Project name: Berlin Renovation Camp (Detail) | From: 15-04-2024 to 25-04-2024 | Age Between:18 -> 26
 8.  Project name: Solar-Power (Detail) | From: 15-04-2024 to 25-04-2024 | Age Between:18 -> 99
 9.  Project name: Peatland protection Kell (Detail) | From: 21/04/2024 to 04/05/2024 | Age Between: 18 -> 26
 10.  Project name: Lights, Curtain, Action! Open-air Theater Heidenheim (Detail) | From: 22/04/2024 to 06/05/2024 | Age Between: 18 -> 99
 11.  Project name: Music Festival (Detail) | From: 13-05-2024 to 22-05-2024 | Age Between:18 -> 99
 12.  Project name: German-Swiss sculpture trail Hohentengen (Detail) | From: 19/05/2024 to 01/06/2024 | Age Between: 18 -> 40
 13.  Project name: Solar-Power (Detail) | From: 27-05-2024 to 06-06-2024 | Age Between:18 -> 99
 14.  Project name: Universitas in Farmhouse (Detail) | From: 31/05/2024 to 14/06/2024 | Age Between: 18 -> 26
 15. Project name: Universitas in Farmhouse Gossberg (Detail) | From: 31/05/2024 to 14/06/2024 | Age Between: 18 -> 26
 16. Project name: Adventure Land Lauchringen (Detail)  | From: 22/06/2024 to 06/07/2024 | Age Between: 18 -> 99
 17. Project name: Horb – Make public spaces beautiful (BW)  (Detail)  | From: 30/06/2024 to 14/07/2024 | Age Between: 18 -> 99
 18.  Project name: Holidays for Kids (Detail) | From: 06/07/2024 to 20/07/2024 | Age Between: 18 -> 99
 19. Project name: Heavens Rock Spangenberg (Detail) | From: 13/07/2024 to 02/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 20. Project name: An artistic way towards peace Datteln (Detail) | From: 13/07/2024 to 27/07/2024 | Age Between: 18 -> 26
 21.  Project name: Horses And Ponies Farm Kleinkatern (Detail)  | From: 20/07/2024 to 03/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 22.  Project name: Bridging past, present and future in Neuendorf im Sande (Detail)  | From: 20/07/2024 to 03/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 23. Project name: WEINGARTEN  (Detail)  | From: 20/07/2024 to 06/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 24. Project name: Experience Renewable Energies I (Detail)  | From: 20/07/2024 to 03/08/2024 | Age Between: 18 -> 99
 25. Project name: FoKus Festival – RABRYKA In Goerlitz (Detail)  | From: 30/07/2024 to 13/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 26. Project name: Culture Camp Kloster Lehnin (Detail)  | From: 03/08/2024 to 17/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 27. Project name: Peace Center In Sievershausen (Detail)  | From: 05/08/2024 to 19/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 28. Project name: Experience Renewable Energies II  (Detail)  | From: 10/08/2024 to 24/08/2024 | Age Between: 18 -> 99
 29. Project name: Spend Quality Time with Asylum Seekers –In Giessen (Detail)  | From: 10/08/2024 to 24/08/2024 | Age Between: 18 -> 26
 30. Project name: Cultural Center in Countryside In Bedheim (Detail)  | From: 28/09/2024 to 10/10/2024 | Age Between: 18 -> 26
 1. Project name: Elderflower Fields Festival (Detail) | From: 22-05-2024 to 29-05-2024 | Age Between:18 -> 70
 2.  Project name: Green & Away – Sustainable Eco Festival General Internship (Detail) | From: 10-06-2024 to 16-08-2024 | Age Between:18 -> 70
 3.  Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From: 29-04-2024 to 17-05-2024 | Age Between:18 -> 30
 4.  Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From: 29-04-2024 to 24-05-2024 | Age Between:18 -> 30
 5.  Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From:  06-05-2024 to 24-05-2024 | Age Between:18 -> 30
 6. Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From:  02-06-2024 to 21-06-2024 | Age Between:18 -> 30
 7. Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From:  02-06-2024 to 28-06-2024 | Age Between:18 -> 30
 8. Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From: 16-06-2024 to 12-07-2024 | Age Between:18 -> 30
 9. Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From: 23-06-2024 to 12-07-2024 | Age Between:18 -> 30
 10. Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From: 16-07-2024 to 09-08-2024 | Age Between:18 -> 30
 11. Project name: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall (Detail) | From: 02-08-2024 to 23-08-2024 | Age Between:18 -> 30
 1. Project name: Youth Training and Human Library (Detail) | From: 06/05/2024 to 13/05/2024 | Age Between:18 -> 99   FULL
 1.  Project name: Environment March & Photography in Reykjavík (Detail) | From: 06-03-2024 to 15-03-2024 | Age Between: 18 -> 99
 2. Project name: Environment & Photography – March (Detail) | From: 16-03-2024 to 25-03-2024 | Age Between:18 -> 99
 3. Project name: Aurora Hunting (Photography) & Renovation (Detail) | From: 26-03-2024 to 09-04-2024 Age Between:18 -> 99
 4. Project name: Environment & Photography – Easter in Reykjavík (Detail) | From: 26-03-2024 to 04-04-2024 | Age Between:18 -> 99
 5. Project name: Environment & Photography – Spring in Reykjavík (Detail) | From: 05-04-2024 to 14-04-2024 | Age Between:18 -> 99
 6. Project name: Environment & Photography – April (Detail) | From: 15-04-2024 to 24-04-2024 | Age Between:18 -> 99
 7. Project name: Environment & Photography (Detail) | From: 25-04-2024 to 04-05-2024 Age Between:18 -> 99
 8. Project name: Environment & Photography – May (Detail) | From: 05-05-2024 to 14-05-2024 | Age Between:18 -> 99
 9. Project name: Art of Recycle (Detail) | From:  13-05-2024 to 20-05-2024 Age Between:18 -> 35
 10. Project name: Art of Recycle (Detail) | From:  13-05-2024 to 20-05-2024 Age Between:18 -> 35
 11. Project name: Island of Viðey (1/2) (Detail) | From: 14-05-2024 to 23-05-2024 | Age Between:18 -> 99
 12. Project name: Environment & Photography – Summer (Detail) | From: 15-05-2024 to 24-05-2024Age Between:18 -> 99
 13. Project name: Environmentally Aware & Trash Hunting (Detail) | From: 25-05-2024 to 02-06-2024 | Age Between:18 -> 99
 14. Project name: Photography & Midnight Sun in Reykjavík (Detail) | From: 03-06-2024 to 11-06-2024 | Age Between:16 -> 20
 15. Project name: Environmentally Aware & Trash Hunting (Detail) | From: 03-06-2024 to 11-06-2024 | Age Between:18 -> 99
 16. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 10-06-2024 to 17-06-2024 Age Between:18 -> 35
 17. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 10-06-2024 to 17-06-2024 Age Between:18 -> 35
 18. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 10-06-2024 to 17-06-2024 Age Between:18 -> 35
 19. Project name: Photography & Fun in Reykjavík – June (Detail) | From: 12-06-2024 to 20-06-2024 | Age Between:16 -> 20
 20. Project name: Summer Solstice & Photography in Reykjavík (Detail) | From: 21-06-2024 to 29-06-2024 | Age Between:16 -> 20
 21. Project name: Photography in the Summer in Reykjavík (Detail) | From: 09-07-2024 to 17-07-2024 | Age Between:16 -> 20
 22. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 02-09-2024 to 09-09-2024 Age Between:18 -> 35
 23. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 02-09-2024 to 09-09-2024 Age Between:18 -> 35
 24. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 14-10-2024 to 21-10-2024 Age Between:18 -> 35
 25. Project name: Aurora Hunting (Photography) & Renovation (Detail) | From: 22-10-2024 to 05-11-2024 Age Between:18 -> 35
 26. Project name: Aurora Hunting (Photography) & Renovation (Detail) | From: 05-11-2024 to 19-11-2024 Age Between:18 -> 35
 27. Project name: Art of Recycle (Detail) | From: 11-11-2024 to 18-11-2024 Age Between:18 -> 35
 1. Project name: Holi Mela – Festivalof Colors (Detail) | From: 18-03-2024 to 30-03-2024 | Age Between:18 -> 80
 2. Project name:  Create Your MURAL (Detail) | From: 01-07-2024 to 13-07-2024 | Age Between:18 -> 80
 3. Project name: Tibetan Culture & Social Development (Detail) | From: 08-07-2024 to 20-07-2024 | Age Between:18 -> 75
 4. Project name:  Natural Farming (Detail) | From:  15-07-2024 to 27-07-2024 | Age Between:18 -> 75
 5. Project name: Tibetan Culture & Social Development (Detail) | From: 22-07-2024 to 03-08-2024 | Age Between:18 -> 75
 6. Project name: Climate Justice – Be a climate hero (Detail) | From: 29-07-2024 to 10-08-2024 | Age Between:18 -> 75
 7. Project name: Tibetan Culture & Social Development (Detail) | From: 05-08-2024 to 17-08-2024 | Age Between:18 -> 75
 8. Project name: Climate Justice-Be a climate hero (Detail) | From: 12-08-2024 to 24-08-2024 | Age Between:18 -> 75
 9. Project name: Tibetan Culture & Social Development (Detail) | From: 19-08-2024 to 31-08-2024 | Age Between:18 -> 75
 10. Project name:  Create Your MURAL (Detail) | From: 26-08-2024 to 07-09-2024 | Age Between:18 -> 80
 11. Project name: Tibetan Culture & Social Development (Detail) | From: 09-09-2024 to 21-09-2024 | Age Between:18 -> 75
 12. Project name: Diwali-Festivalof Lights (Detail) | From: 28-10-2024 to 09-11-2024 | Age Between:18 -> 85
 13. Project name: Women Power (Detail) | From: 11-11-2024 to 23-11-2024 | Age Between:18 -> 85
 14. Project name:  Natural Farming (Detail) | From: 09-12-2024 to 21-12-2024 | Age Between:18 -> 75
 1. Project name: Mulyo Asri Pekalongan Mangrove Project (Detail) | From: 13/03/2024 to 26/03/2024 | Age Between:18 -> 99
 2. Project name: Semoya Eco-Farming Camp (Detail) | From: 01/07/2024 to 14/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 3. Project name: Sendangguwo Permaculture Camp (Detail) | From: 16/07/2024 to 29/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 1. Project name: TEMPO NEL BOSCO (Detail) | From: 18/04/2024 to 02/05/2024 | Age Between:18 -> 30
 2. Project name: The School in the Wood (Detail) | From: 04/05/2024 to 18/05/2024 | Age Between:18 -> 70
 3. Project name: Cleaning the coast of Giglio (Detail) | From: 13/05/2024 to 26/05/2024 | Age Between:18 -> 70
 4. Project name: A NACA (Detail) | From: 20/05/2024  to 30/05/2024 | Age Between:18 -> 30
 5. Project name: Agape 1 (Detail) | From: 06/06/2024 to 20/06/2024 | Age Between:18 -> 70
 6. Project name: San Rossore summer, between biodiversity and history (Detail) | From: 17/06/2024  to 30/06/2024 | Age Between:18 -> 99
 7. Project name: The paths of History and Nature – Liternum: a place to be discovered! (Detail) | From: 29/06/2024  to 13/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 8. Project name: Love the mountains in Orobie Park! (Detail) | From: 30/06/2024  to 13/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 9. Project name: Love the mountains in Alpe Dosso! (Detail) | From: 14/07/2024  to 27/07/2024 | Age Between:18 -> 99
 10. Project name: Rural life in the Pre-Alps of the Vallecamonica (Detail) | From: 26/07/2024 to 04/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 11. Project name: A path between nature and history (Detail) | From: 20/08/2024 to 30/08/2024 | Age Between:18 -> 99
 1. Project name: Maki & Tateya 3 (Detail) | From: 05-06-2024 to 16-06-2024 | Age Between:18 -> 99
 1. Project name: Cleaning up of Svitene Manor Park (Detail) | From: From: 31/03/2024 to 09/04/2024 | Age Between:18 -> 99
 2. Project name: Project name: Graffiti festival in Svitene Manor Park (Detail) | From: From: 28/04/2024 to 07/05/2024 | Age Between:18 -> 99
 1. Project name: School-4 (Detail) |  From: 01-04-2024 to 14-04-2024| Age Between: 16 -> 60 FULL
 2. Project name: Greening Mongolia (Detail) | From: From: 28-04-2024 to 11-05-2024 | Age Between: 16 -> 80
 3. Project name: Eco farm planting (Detail) | From: From: 25-05-2024 to 07-06-2024 | Age Between: 16 -> 80
 4. Project name: Eco farming-1 (Detail) | From: From: 14-06-2024 to 27-06-2024 | Age Between: 16 -> 80
 5. Project name: Eco farming-2 (Detail) | From: From: 27-06-2024 to 10-07-2024 | Age Between: 16 -> 80
 6. Project name: Eco farming-3 (Detail) | From: From: 10-07-2024 to 23-07-2024 | Age Between: 16 -> 80
 7. Project name: Eco farming-4 (Detail) | From: From: 23-07-2024 to 05-08-2024 | Age Between: 16 -> 80
 8. Project name: Eco farming-5 (Detail) | From: From: 05-08-2024 to 18-08-2024 | Age Between: 16 -> 80
 9. Project name: Eco farming-6 (Detail) | From: From: 18-08-2024 to 31-08-2024 | Age Between: 16 -> 80
 10. Project name: School-5 (Detail) | From: From: 04-09-2024 to 17-09-2024 | Age Between: 16 -> 80
 11. Project name: School-6 (Detail) | From: From: 23-09-2024 to 06-10-2024 | Age Between: 16 -> 80
 12. Project name: School-7 (Detail) | From: From: 07-10-2024 to 20-10-2024 | Age Between: 16 -> 80
 1. Project name: Requalify to Preserve  (Detail) I From: 01-07-2024 to 12-07-2024| Age Between:18 -> 30
 2.  Project name: Blue Planet  (Detail) I From: 01-07-2024 to 10-07-2024| Age Between:18 -> 30
 3. Project name: Dignitate  (Detail) I From: 01-07-2024 to 12-07-2024| Age Between:18 -> 30
 4. Project name: Stage on the street: all included!  (Detail) I From: 02-07-2024 to 13-07-2024| Age Between:18 -> 20
 5. Project name:  A New Look at Arrouquelas  (Detail) I From: 06-07-2024 to 17-07-2024| Age Between:18 -> 30
 6. Project name: Supporting Nature 2.0  (Detail) IFrom: 08-07-2024 to 17-07-2024| Age Between:18 -> 30
 7. Project name: For Climate 4.0  (Detail) I From: 16-07-2024 to 27-07-2024| Age Between:18 -> 30
 8. Project name:  CLOSER – Music & Solidarity  (Detail) IFrom: 20-07-2024 to 31-07-2024| Age Between:18 -> 30
 9. Project name:  United by Donkeys II  (Detail) I From: 01-07-2024 to 12-07-2024| Age Between:18 -> 30
 10. Project name: Requalify to Preserve  (Detail) I From: 22-07-2024 to 02-08-2024| Age Between:18 -> 30
 11. Project name: EKOA It takes a forest to raised a child II  (Detail) I From: 27-07-2024 to 07-08-2024| Age Between:18 -> 30
 12. Project name: Valuing water since Roman times (Detail) I From: 15-07-2024 to 26-07-2024| Age Between:18 -> 30
 13. Project name: Avanca 2024 (Detail) IFrom: 19-07-2024 to 30-07-2024| Age Between:18 -> 30
 14. Project name:  Painting Smiles  (Detail) I From: 01-08-2024 to 12-08-2024| Age Between:18 -> 30
 15. Project name: Nature Ambassadors II  (Detail) I From: 19-08-2024 to 30-08-2024| Age Between:18 -> 30
 16. Project name: Live Nature Live Together 2024  (Detail) IFrom: 02-08-2024 to 13-08-2024| Age Between:18 -> 30
 17. Project name:  Giving nature a hand 2.0  (Detail) I From: 02-08-2024 to 11-08-2024| Age Between:18 -> 30
 18. Project name: EcoPortoRiba (Detail) IFrom: 27-08-2024 to 07-09-2024| Age Between:18 -> 30
 19. Project name: Letters That Connect the World  (Detail) I From: 02-09-2024 to 11-09-2024| Age Between:18 -> 30
 1. Project name: Bäckedal Folkhighschool (Detail) |  From: 16/06/2024 to 28/06/2024 | Age Between: 18 -> 99
 2. Project name: Storholmen Viking Village – Open-air Museum (Detail) |  From: 10/07/2024 to 04/08/2024 | Age Between: 18 -> 99
 1. Project name:  Botanical Garden Alpinum Schatzalp (Davos GR)(Detail) |  From: 23/06/2024 to 06/07/2024| Age Between: 18 -> 99
 2. Project name: Pro Terra Engiadina (Sent GR) (Detail) | Code: CH-SCI 10.2 | From: 28-07-2024 to 10-08-2024 | Age Between: 16-> 99 (Child friendly camp – Minimum age: 7)
 3. Project name: Botanical Garden Alpinum Schatzalp (Davos GR) (Detail) |  From: 08/09/2024 to 21/09/2024 | Age Between: 18 -> 99
 4. Project name: Maintain vitality of Alpine biodiversity (Detail) | Code: CH-SCI 10.6 |  From: 22/09/2024 to 28/09/2024 | Age Between: 16-> 99 (Child friendly camp – Minimum age: 8)
 5. Project name: Wikipedia for Peace: Stop – Fake News and War Propaganda  (Detail) | Code: CH-SCI 4.2 | From: 24-09-2024 to 23-10-2024 | Age Between: 16-> 99 

Teenager camps (Dự án ngắn hạn dành cho độ tuổi 12 - 17)

Belgium (01 projects)
 1. Project name: Domaine de Chevetogne (Detail) |  From: 15/07/2024 to 29/07/2024 | Age Between: 15-> 77 
 1. Project name: TEEN DOWN TOWN 21 (Detail) |From: 12/06/2024 to 22/06/2024 | Age Between: 14 -> 16
 2. Project name: TEEN DOWN TOWN 11 (Detail) | From: 24/06/2024 to 20/06/2024 | Age Between:14 -> 16
 3. Project name: TEEN DOWN TOWN 22 (Detail) | From: 24/06/2024 to 06/07/2024 | Age Between:14 -> 16
 4. Project name:  TEEN DOWN TOWN 12 (Detail) | From: 30/06/2024 to 06/07/2024 | Age Between:14 -> 16
 5. Project name: MENS SANA IN CORPORE SANO 1 (Detail) |From: 07/07/2024 to 18/07/2024 | Age Between:14 -> 18
 6. Project name: MENS SANA IN CORPORE SANO 2 (Detail) |From: 17/07/2024 to 28/07/2024 | Age Between:14 -> 18
 7. Project name:  TEEN DOWN TOWN 13 (Detail) |From: 21/07/2024 to 28/07/2024 | Age Between:14 -> 16
 8. Project name: TEEN DOWN TOWN 23 (Detail) |From: 21/07/2024 to 03/08/2024 | Age Between:14 -> 16
 9. Project name:  MENS SANA IN CORPORE SANO 3(Detail) |From: 27/07/2024 to 07/08/2024 | Age Between:14 -> 18
 10. Project name: TEEN DOWN TOWN 14 (Detail) |From: 28/07/2024 to 03/08/2024 | Age Between:14 -> 16
 11. Project name: TEEN DOWN TOWN 15 (Detail) |From: 04/08/2024 to 11/08/2024 | Age Between:14 -> 16
 12. Project name: TEEN DOWN TOWN 24 (Detail) |From: 04/08/2024 to 17/08/2024 | Age Between:14 -> 16
 13. Project name: MENS SANA IN CORPORE SANO 4 (Detail) |From: 06/08/2024 to 17/08/2024 | Age Between:14 -> 18
 14. Project name: MENS SANA IN CORPORE SANO 5(Detail) |From: 16/08/2024 to 27/08/2024 | Age Between:14 -> 18
 15. Project name: TEEN DOWN TOWN 16 (Detail) |From: 11/08/2024 to 17/08/2024| Age Between:14 -> 16
 1. Project name: A BASSIN FOR MACAU! (Detail) | Code: CONCF-3305 | From: 03-07-2024 to 17-07-2024 | Age Between: 15-17
 2. Project name: FROM WALKING TO PUMP-TRACKING (Detail) | Code: CONCF-6903 | From: 05-07-2024 to 19-07-2024 | Age Between: 15-17
 3. Project name: REDISCOVERING THE RUINS OF CAMPARIAN (Detail) | Code: CONCF-3312 | From: 05-07-2024 to 17-07-2024 | Age Between: 15-17
 4. Project name: STONE WALL ALONG THE VINEYARD (Detail) | Code: CONCF-6302 | From: 05-07-2024 to 19-07-2024 | Age Between: 15-17
 5. Project name: TOGETHER ON THE EDGE OF THE WORLD (Detail) | Code: SJ/TEEN18 | From: 06/07/2024 to 20/07/2024 | Age Between: 15-17
 6. Project name: LET’S LANDSCAPE THE YOUTH CENTER GARDEN (Detail) | Code: CONCF-6301A | From: 06-07-2024 to 20-07-2024 | Age Between: 15-17
 7. Project name: GAMES ARE ON (Detail) | Code: SJ/TEEN22 | From: 07/07/2024 to 20/07/2024 | Age Between: 12-14 | 01 PLACE LEFT
 8. Project name: RUINS OF THE CASTLE AND ABBEY GROUNDS (Detail) | Code: SJ/TEEN24| From: 08/07/2024 to 22/07/2024 | Age Between: 15-17
 9. Project name: A PATH THROUGH NATURE (Detail) | Code: CONCF-8003| From:  10-07-2024 to 31-07-2024 | Age Between: 15-17
 10. Project name: MOSAIC STYLE (Detail) | Code: CONCF-3401B | From: 12-07-2024 to 26-07-2024 | Age Between: 15-17
 11. Project name: HIGHLIGHT AN OLD WASH-HOUSE (Detail) | Code: CONCF-3403 | From: 12-07-2024 to 26-07-2024 | Age Between: 15-17
 12. Project name: NATURE PLAY AND ART (Detail) | Code: CONCF-3405| From: 12-07-2024 to 26-07-2024 | Age Between: 15-17
 13. Project name: RENOVATION IN PROVENCE (Detail) | Code: CONCF-1304 | From: 12-07-2024 to 26-07-2024 | Age Between: 15-17
 14. Project name: LANDSCAPE DESIGN IN VAUNIERES 2 (Detail) | Code: SJ/TEEN28 | From: 12/07/2024 to 24/07/2024 | Age Between: 15-17
 15. Project name: OLERON ISLAND 1 (Detail) | Code: SJ/TEEN29 | From: 12/07/2024 to 25/07/2024 | Age Between: 15-17
 16. Project name: FROM NATURE TO GARDENS (Detail) | Code: CONCF-6907 | From: 12-07-2024 to 26-07-2024 | Age Between: 15-17
 17. Project name: WELL WELL WELL (Detail) | Code: CONCF-3510 | From: 17-07-2024 to 31-07-2024 | Age Between: 15-17
 18. Project name: PROTECTING HERITAGE 2 (Detail) | Code: CONCF-3402B | From: 17-07-2024 to 31-07-2024 | Age Between: 15-17
 19. Project name: LET’S MAKE THE PARK A REAL PLACE TO BE ! (Detail) | Code: CONCF-6301B | From: 20-07-2024 to 03-08-2024 | Age Between: 15-17
 20. Project name: PARK AND THEATRE FOR BIODIVERSITY (Detail) | Code: SJ/TEEN33 |  From: 22/07/2024 to 05/08/2024 | Age Between: 15-17
 21. Project name: TIME OF ADVENTURES (Detail) | Code: SJ/TEEN34 | From: 24/07/2024 to 07/08/2024 | Age Between: 15-17
 22. Project name: RUINS OF THE CASTLE AND ABBEY GROUNDS (Detail) | Code: SJ/TEEN40 | From: 26/07/2024 to 09/08/2024 | Age Between: 15-17
 23. Project name: LANDSCAPE DESIGN IN VAUNIERES 3 (Detail) | Code: SJ/TEEN38 | From: 26/07/2024 to 07/08/2024 | Age Between: 15-17
 24. Project name: WARM FAÏ (Detail) | Code: SJ/TEEN39 | From: 26/07/2024 to 07/08/2024 | Age Between: 15-17
 25. Project name: CREATING A BETTER WORLD (Detail) | Code: CONCF-7209 | From: 31-07-2024 to 12-08-2024 | Age Between: 15-17
 26. Project name:  ENJOY NATURE IN LA BIOLLE (Detail) | Code: CONCF-6905 | From: 02-08-2024 to 16-08-2024 | Age Between: 15-17
 27. Project name: TOGETHER ON THE EDGE OF THE WORLD (Detail) | Code: SJ/TEEN54 | From: 10/08/2024 to 24/08/2024 | Age Between: 15-17
 28. Project name: RUINS OF THE CASTLE AND ABBEY GROUNDS (Detail) | Code: SJ/TEEN55 | From: 13/08/2024 to 27/08/2024 | Age Between: 15-17
 29. Project name: A TROGLODYTE GREENHOUSE (Detail) | Code: SJ/TEEN57 | From: 14/08/2024 to 26/08/2024 | Age Between: 15-17
 1. Project name: Planting and protecting trees in the north German landscape conservation area (Detail) | Code: ijgd 14038 | From: 06-04-2024 to 20-04-2024 | Age: 16 -> 26
 2. Project name: Spring cleaning close to Baltic Sea (Detail) | Code: ijgd 14036 | From: 19-04-2024 to 04-05-2024 | Age: 16 -> 26
 1. Project name: Rock Farm Conservation Project (Detail) | Code: CONCUKTEEN01-24 | From: 01-07-2024 to 07-07-2024 | Age: 16 -> 17
 1. Project name: Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano – Mar Tirreno (Detail) | Code: IBOIT03TEEN | From: 26-06-2024 to 02-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 2. Project name: Spilamberto – Modena (Detail) | Code: IBOIT04TEEN | From: 30-06-2024 to 07-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 3. Project name: GO BIKING IN EASTERN VENETO (Detail) | Code:  LEG04 | From: 01-07-2024 to 15-07-2024 | Age Between: 15 -> 17
 4. Project name: Toro – Campobasso (Detail) | Code: IBOIT06TEEN| From: 03-07-2024 to 10-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 5. Project name: CASA IBO – CONA (FE) TEEN (Detail) | Code:  IBOIT05TEEN | From: 03-07-2024 to 10-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 6. Project name: TEEN 4 TURTLES, ENVIRONMENT and LEGALITY (Detail) | Code: IG24-TEEN08 | From: 07-07-2024 to 16-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 7. Project name: Cittaducale – Rieti (Detail) | Code: IBOIT17TEEN| From: 07-07-2024 to 14-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 8. Project name: Together in the forest I (Detail) | Code: LUNAR17 | From: 08-07-2024 to 18-07-2024 | Age Between: 15 -> 17
 9. Project name: VOLTRI Genova (Detail) | Code: IBOIT08TEEN | From:  15-07-2024 to 21-07-2024 | Age Between: 14 -> 17
 10. Project name: Together in the forest II (Detail) | Code: LUNAR20 | From: 18-07-2024 to 28-07-2024 | Age Between: 15 -> 17
 11. Project name: Wild adventure in Sabina’s mountain (Detail) | Code: LUNAR28 | From: 20-08-2024 to 31-08-2024 | Age Between: 15 -> 17
 1. Project name: Pro Terra Engiadina (Sent GR) (Detail) | Code: CH-SCI 10.2 | From: 28-07-2024 to 10-08-2024 | Age Between: 16-> 99 (Child friendly camp – Minimum age: 7)
 2. Project name: Maintain vitality of Alpine biodiversity (Detail) | Code: CH-SCI 10.6 |  From: 22/09/2024 to 28/09/2024 | Age Between: 16-> 99 (Child friendly camp – Minimum age: 8)
 3. Project name: Wikipedia for Peace: Stop – Fake News and War Propaganda  (Detail) | Code: CH-SCI 4.2 | From: 24-09-2024 to 23-10-2024 | Age Between: 16-> 99 

Family camps (Dự án ngắn hạn cho gia đình)

France (Updating)
 1.  

Mid-term projects (Dự án trung hạn từ 1-3 tháng)

Estonia (03 projects)
 1. Project name: ALLIKSAARE HORSE FARM(Detail) | Code: EST MTV1 | From: 24/04/2024 to 31/10/2024| Age:18 -> 99
 2. Project name: LEPANIIDI  FARM (Detail) |Code: EST MTV2 | From: 03/06/2024 to 30/09/2024| Age:18 -> 99
 3. Project name: LANGUAGE SCHOOL IN DOWN TOWN (Detail) |Code: EST MTV3 | From: 06/06/2024 to 20/08/2024| Age:18 -> 99
 1.  

Long-term projects

France (Updating)
 1.